Zápis a prijímanie detí

 

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie ( §16 ods.2 školského zákona).Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára. Riaditeľka materskej školy rozhoduje o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ. Pri rozhodovaní vychádza zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 596/2003 Z.z. a vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole.

 • Do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku dieťaťa.
 • Do materskej školy sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 • Do materskej školy sa prijímajú deti vo veku od 3 rokov zamestnaných rodičov.
 • Do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili tri roky veku dieťaťa.
 • Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.
 • Do materskej školy sa môžu prijať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti nadané. Ak sú vytvorené vhodné podmienky, môžu byť prijaté aj deti po dovŕšení dvoch rokov veku.

 

Škôlkár by mal ovládať:

 • základné hygienické návyky (používanie WC, používanie mydla, umývanie a utieranie rúk, česanie, používanie vreckovky)
 • nemá mať plienky
 • mal by samostatne jesť a piť (nemusí však vedieť sám používať príbor)
 • nie je nevyhnutné, aby sa vedel celkom sám obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky, mal by vedieť obúvať papučky
 • mal by byť pri obliekaní aktívny
 • má si poznať svoje veci