OTVÁRACIE HODINY

 Materská škola Sokolská – 6,00 – 16:30

(dieťa priniesť do 8:00, potom sa skôlka zatvára)

 

PODMIENKY ZÁPISU

tlačivá
(platby, prihlásenie, …)

 

1. Základné informácie

Materská škola je otvorená od 6.00 hod. do 16.00 hod. Deti prichádzajú
škôlky medzi 6.00 hod. a 8.00 hod. Po 8.00 hod. sa MŠ zamyká a prebiehajú
edukačné aktivity. V prípade príchodu dieťaťa do materskej školy v priebehu dňa
dohodne rodič  s pedagogickým pracovníkom
dochádzku tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí.  

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená celý mesiac
augusta z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,
dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých
zamestnancov.

Na základe všeobecného záväzného nariadenia obce Strečno č.3/2016 je určená výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 15,00 eur/mesiac/dieťa. Uvedenú sumu treba uhradiť na č.účtu Materskej školy v Strečne:
SK19 0200 0000 0016 8055 5257,
variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa.

Úhrada na účet je platná od 1.10.2016 vždy do 15.teho v danom mesiaci.

Odhlásenie stravy

Odhlásiť resp. prihlásiť na stravu je možné do 8,00 ráno v MŠ. Zákonný
zástupca dieťaťa zo stravovania dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo škôlky
a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada
neposkytuje.

Číslo do školskej jedálne 041/5697250

Platba za stravné sa uhrádza vždy za bežný mesiac, najneskôr do 15. dňa
v mesiaci, poštovou poukážkou, trvalým príkazom inak.

Číslo bankového účtu: 1643953651/0200

Variabilný symbol: Správa pre adresáta meno dieťaťa, mesiac úhrady

2. Zápis a prijímanie detí do
materskej školy

3. Čo potrebuje dieťa do MŠ

Deti do škôlky potrebujú:

  • prezuvky –dostatočne bezpečné(nie šľapky)
  • pyžamo
  • úbor na cvičenie (predškoláci)
  • zubná kefka, pasta, pohár (predškoláci)
  • náhradné oblečenie v prípade nehody
  • hygienické vreckovky
  • Pozn: Dieťa by malo mať svoje veci označené menom.