Náš deň

6,00 otvorenie materskej školy

schádzanie detí, hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí, priamo a nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity

 

7,00 otvorenie druhej triedy na poschodí
pokračovanie v hrách a hrových činnostiach, osobná hygiena, pohybové a relaxačné cvičenia, ranný kruh

 

9,00 desiata, stolovanie
hry a hrové činnosti, edukačné aktivity pobyt vonku, na školskom dvore, vychádzky do blízkeho okolia, pohybové cvičenia, pozorovania, edukačné aktivity

 

10,00 pobyt vonku
na školskom dvore, vychádzky do blízkeho okolia, pohybové cvičenia, pozorovania, edukačné aktivity

 

12,00 obed, osobná hygiena, stolovanie

 

12,30 odpočinok
jeho dĺžka je závislá od potrieb detí, minimálne 30 minút

 

14,30 olovrant, osobná hygiena, stolovanie

 

15,00 rozchádzanie detí v triede na prízemí
hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí, priamo a nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, do postupného odchodu detí domov

 

16,30 koniec prevádzky v materskej škole